KVVM
Biodízel: növényi olajokból, illetve állati zsírok észterezésével készített, a gázolajnál tisztábban elégő motorhajtóanyag.
Bioetanol: gabonából, cukornádból, burgonyából vagy más mező- és erdőgazdasági alapanyagból, a benne lévő cukor, illetve módosított keményítő fermentálásával készült motorhajtóanyag.
Biodiverzitás (biológiai sokféleség): az élő természet eredendő létezési formája, amely a biológiai szerveződés több szintjén is kifejezésre jut.
Emisszió (kibocsátás): a környezethasználatból vagy más tevékenységből származó szennyezőanyag-kibocsátás, sugárzás, rezgés, bűz stb.
Éghajlatváltozás (klímaváltozás): fokozatos, hosszú időn át tartó, egyirányú eltolódás az éghajlat statisztikai jellemzőiben, amelynek mértéke olyan, hogy a korábbi állapothoz való viszonylag gyors visszatérést már nem teszi lehetővé.
IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközi Testület - International Panel on Climate Change) www.ipcc.ch
Kiotói Jegyzőkönyv: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményhez kapcsolódó nemzetközi megál-
lapodás, amelyet 1997-ben fogadtak el. Szigorítja az Egyezmény előírásait, elsősorban az üvegház-
hatású gázok vonatkozásában és konkrét kibocsátáskorlátozási, illetve -csökkentési kötelezettsé-
geket ír elő külön-külön minden fejlett ország számára oly módon, hogy ez átlagosan 5,2%-os csök-
kentést eredményezne a 2008-2012 közötti időszakra az 1990-es szinthez képest.
Környezettudatosság: olyan magatartásforma, amely az egyén felelős viselkedését határozza meg a környezet védelmével kapcsolatos feladatok megvalósításában, a természeti értékek megőrzésében.
Ökológiai lábnyom: azt fejezi ki, hogy az ember meny-
nyire terheli meg a természeti környezetét földterület-
ben kifejezve.
Üvegházhatás: a globális hőmérséklet növekedése elsősorban
a légköri szén-dioxid-koncentráció fokozatos emelkedése
következtében. A szén-dioxid a Napból származó rövidhullámú sugár-
zást átengedi, a földfelszín hosszúhullámú sugarait elnyeli, koncent-
trációjának növekedése a légkör felmelegedéséhez vezet.
Üvegházhatású gáz: olyan légköri gáz, amely átereszti (csak kis mérték-
ben nyeli el) a rövidebb hullámhosszú napsugárzást, de jelentős mértékben
elnyeli a földfelszín hosszúhullámú kisugárzását és ezáltal hozzájárul a
felszín, illetve felszínközeli levegőréteg felmelegedéséhez. Ezzel a tulajdon-
sággal rendelkezik a vízgőz, a szén-dioxid, a metán és számos más légköri
nyomgáz.